fbpx

tekst

Verklaring inzake gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 10 en 24 van de wet op persoonsgegevens 523/1999 en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Opgesteld op 18.10.2018.

REGISTRAR

Asport ou, Estland
Seppo Metsälä
[email protected]

CONTACTPERSOON VOOR REGISTRATIE-ZAKEN

Seppo Metsälä - [email protected]

NAAM VAN HET REGISTER

TOP TEAM - klantenregister.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het doel van het register is het bijhouden van het klantenregister van TOP TEAM, het verwerken en archiveren van klantorders en het beheren van de klantrelatie. De informatie in het register kan worden gebruikt in de eigen registers van TOP TEAM om gerichte advertenties te maken zonder persoonlijke gegevens aan derden bekend te maken.

INFORMATIE INHOUD VAN HET REGISTER

Het klantenregister bestaat uit één register, waarin informatie over de klant als volgt wordt opgeslagen:

1) de contactgegevens van de klant om het bestellen en leveren van de dienst mogelijk te maken. Daarnaast het telefoonnummer van de contactpersoon van de klant en de gegevens die nodig zijn voor de facturering.

2) informatie die nodig is om een mogelijke krediettransactie in stand te houden

3) informatie over de producten, diensten, levering, retouren en klachten die door de klant zijn besteld

De gegevens worden minimaal zes jaar bewaard.

REGELMATIGE INFORMATIEBRONNEN

De contact- en klantinformatie van het register wordt verkregen van de klant zelf wanneer hij diensten bestelt of via de andere kennisgevingen en contacten van de klant.

GEGEVENSOVERDRACHT EN GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EU OF DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Naam- en adresgegevens uit het klantenregister mogen alleen worden verstrekt voor de eigen directmarketingdoeleinden van TOP TEAM. Persoonsgegevens worden beschermd zoals vereist door de Wet Persoonsgegevens.

BEGINSELEN VAN BESCHERMING VAN HET REGISTER

Er is helemaal geen handmatig materiaal.

Gegevens die door een computer worden verwerkt, mogen alleen worden verwerkt door afzonderlijk overeengekomen medewerkers, die elk hun eigen gebruikers-ID's en wachtwoorden in het systeem hebben. Vertrouwelijkheid is bindend voor medewerkers die klantgegevens verwerken. Het informatiesysteem is door een firewall beveiligd tegen externe communicatie. De informatie wordt alleen aan derden verstrekt vanwege de wettelijke meldingsplicht of op eigen verzoek van de klant of op verzoek van de autoriteit.

RECHT OP INSPECTIE

In de regel heeft elke TOP TEAM-klant het recht om zijn eigen gegevens in het TOP TEAM-klantenregister in te zien. Verificatieverzoeken moeten schriftelijk worden gericht aan het e-mailadres van waaruit de verzoeken zijn gericht aan de persoon die verantwoordelijk is voor het bijhouden van klantgegevens. TOP TEAM kan, indien nodig, de aanvrager vragen om zijn of haar identiteit te bewijzen. TOP TEAMTOP TEAM zal reageren op de klant binnen de tijdslimiet bepaald door de EU-verordening gegevensbescherming.

RECHT OM CORRECTIE VAN INFORMATIE TE VERZOEKEN

Elke TOP TEAM-klant heeft het recht om de correctie van zijn eigen onjuiste persoonsgegevens te eisen. Verzoeken om reparaties moeten schriftelijk worden gericht aan het adres vanwaar ze zijn gericht aan de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van klantgegevens. Indien nodig kan TOP TEAM de aanvrager vragen om zijn of haar identiteit te bewijzen. TOP TEAM zal binnen de tijd die is gespecificeerd in de EU-verordening inzake gegevensbescherming op de klant reageren.

ANDERE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De betrokkene heeft het recht om TOP TEAM te verbieden persoonsgegevens over hem te verwerken voor directe reclame, verkoop op afstand en andere direct marketing, evenals markt- en opinieonderzoek. De betrokkene heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van zijn of haar eigen gegevens uit het TOP TEAM-register. Het verzoek wordt uitgevoerd, tenzij het wissen van de gegevens door de wet, openstaande facturen of herstelacties wordt verhinderd. TOP TEAM kan, indien nodig, de aanvrager vragen om zijn of haar identiteit te bewijzen. TOP TEAM zal binnen de tijd die is gespecificeerd in de EU-verordening inzake gegevensbescherming op de klant reageren.

VRAAG ONS

Vraag iets over HyperFund en we zullen u snel een antwoord sturen.